PROJEKTER FRA ÅRSKATALOGET

INDSKOLING

 

FAG: Kristendomskundskab og musik
PERIODE: Januar - februar 2022
ANTAL LEKTIONER: 6-10
KIRKEBESØG OG FÆLLES SANGAFSLUTNING

TILMELDING

Indskoling 3. kl.

Et mødemed den danske salme 2022 
Årets tema: "Så syng da!"

Et møde med den danske salme 2022 sætter fokus på den nye højskolesangbog. Det er den 19. udgave af en sangbog, som gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest under corona krisen har mange nydt at synge sammen – også selvom det har været hver for sig. Men hvorfor gør det godt at synge sammen? Og hvad gør sang og musik ved mennesker? Det er temaet for årets salmesangsprojekt.

I den nye udgave af højskolesangbogen er det især i salmedelen, der er sket store ændringer. Det afspejler sig i årets salmevalg, der er en blanding af gamle klassiske salmer og nye salmer med nyskrevne melodier.
I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Hil dig, Frelser og Forsoner

 • Op, al den ting, som Gud har gjort

 • Og Gud sang

 • Hold håbet op

 • Kære linedanser

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet.

Ud over at eleverne lærer at synge salmerne, kommer de også til at arbejde med melodierne, og hvad musik og sang kan gøre ved mennesker.

Tilmeldte lærere tilbydes et indledende lærerkursus i Vartov den 17. november 2021 kl. 13-16 ved Lasse Skovgaard og Rasmus Skov Borring (se kursus manchet).

I uge 3-4 besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Den 2. februar 2022 bliver der en fællesafslutning i St. Magleby Kirke for de deltagende klasser, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.

 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.

 • Årets salmeplakat.Tilbud om lokalt kirkebesøg.

 • Tilbud om lærerkursus den 17. november 2021 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

 

FAG: Kristendomskundskab og dansk
PERIODE:  Februar - marts (uge 8-13)
OMFANG: 12 lektioner 

TILMELDING

Indskoling 1.-3. klasse

Sorg og livsmod  
- når de mindste rammes af sorg 

Hvert år rammes et stort antal børn af pludselig sorg, fordi de mister en af deres nærmeste, eller fordi der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Andre udsættes for omsorgssvigt og lever i sorglignende tilstande pga. forældres misbrug, manglende tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom. 

Som sorgramt har man typisk en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.  

Med afsæt i seks nyproducerede fabel-tegnefilm om ovenstående emner fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme én; og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. 

 I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem. 

Der knytter sig et lærerkursus til projektet!!!
Det finder sted i Indreby København, den 3. februar kl 14-16.

Se for yderlig info under "Lærerkurser" - Sorg og livsmod...

 

 

 

 

 

 

FAG: Kristendomskundskab, musik, dansk, billedkunst
PERIODE: April - maj (uge 16-21)
OMFANG: 10-12
KIRKEBESØG

TILMELDING

Indskoling 1.-3. kl

Monstre på spil
– i kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde.
Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster?
Og kan monstrene overvindes?
Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og den danske folketro, ligesom de også får indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

Til projektet følger en nyproduceret ”Storbog” til oplæsning og visning samt et lydspor med en musikfortælling indspillet af et klassisk symfoniorkester.
Gennem den æstetiske treklang: fortælling, illustration og musik møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med. Monstrene skal undersøges gennem lege og bevægelse, men også gennem de medfølgende faktakort, som i punktform kategoriserer monstrene.
Under et kirkebesøg vil eleverne kunne høre nærmere om kirkens og kristendommens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag?
Til projektet er knyttet et on-line-kursus, som man får nærmere besked om i forlængelse af tilmelding til projektet

 

MELLEMTRIN 4.-6. KLASSE

FAG: Dansk, kristendomskundskab, historie og billedkunst
PERIODE: Oktober - november (uge 43-48)
OMFANG:  10-15 lektioner
KIRKEBESØG

TILMELDING

Mellemtrin 4.-6. kl

Aluu! – Hej! Takuss! – Vi ses!
– et projekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark

I 2021 er det 300 år siden, den dansk-norske missionær Hans Egede tog til Grønland for at udbrede luthersk kristendom blandt efterkommerne af de nordboere, der var taget derop i vikingetiden. Nordboerne var dog væk, og Hans Egede mødte i stedet det arktiske folk inuit.

Besøget blev således i stedet til et møde mellem kristendom/skandinavisk kultur på den ene side og inuits religion og kultur på den anden.

Det er dette religions- og kulturmøde og dets historiske følgevirkninger, eleverne kommer til at arbejde med i projektet.

Til denne del af projektet modtager alle deltagende klasser en ny produceret tegneserie i klassesæt.

Efter en kort præsentation af de to lande og de historiske forudsætninger for kristendommens komme til henholdsvis Danmark og Grønland arbejder eleverne med fortællingerne om Ragnarok, Jesus fødsel, død og opstandelse samt om Havets moder.

Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde sættes der derefter fokus på julen, som er en vigtig højtid i både dansk og grønlandsk kultur. Julens omdrejningspunkt er Jesus’ fødsel, men er der også spor af før-kristne traditioner i julefejringerne? Det spørgsmål skal eleverne undersøge med afsæt i nogle små vox-pops, hvor danske og grønlandske børn fortæller om, hvordan de fejrer højtiden.

 

 

FAG: Dansk, kristendomskundskab, historie og billedkunst
PERIODE: Oktober - november (uge 43-48)
OMFANG:  10-15 lektioner
KIRKEBESØG

TILMELDING

Mellemtrin 4.-6. kl

Et mødemed den danske salme 2022 
Årets tema: "Så syng da!"

Et møde med den danske salme 2022 sætter fokus på den nye højskolesangbog. Det er den 19. udgave af en sangbog, som gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest under corona krisen har mange nydt at synge sammen – også selvom det har været hver for sig. Men hvorfor gør det godt at synge sammen? Og hvad gør sang og musik ved mennesker? Det er temaet for årets salmesangsprojekt.

I den nye udgave af højskolesangbogen er det især i salmedelen, der er sket store ændringer. Det afspejler sig i årets salmevalg, der er en blanding af gamle klassiske salmer og nye salmer med nyskrevne melodier.
I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Hil dig, Frelser og Forsoner

 • Op, al den ting, som Gud har gjort

 • Og Gud sang

 • Hold håbet op

 • Kære linedanser

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet.

Ud over at eleverne lærer at synge salmerne, kommer de også til at arbejde med melodierne, og hvad musik og sang kan gøre ved mennesker.

Tilmeldte lærere tilbydes et indledende lærerkursus i Vartov den 17. november 2021 kl. 13-16 ved Lasse Skovgaard og Rasmus Skov Borring (se kursus manchet).

I uge 3-4 besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Den 2. februar 2022 bliver der en fællesafslutning i St. Magleby Kirke for de deltagende klasser, hvor eleverne kan få fornemmelsen af at synge sammen i et stort kor.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.

 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.

 • Årets salmeplakat.Tilbud om lokalt kirkebesøg.

 • Tilbud om lærerkursus den 17. november 2021 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.

UDSKOLING 7.-9. KLASSE

FAG: Kristendomskundskab, samfundsfag og historie 
PERIODE: januar-februar (uge 1-6)

OMFANG:  10-12 lektioner

TILMELDING

Udskoling 7.-9. kl

Religionsfrihed
– et online projekt verden rundt

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis.
Det betyder, at religionsfriheden krænkes rundt om i verden, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

I 2017 besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd.
Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.
Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund.

 

Fag: Kristendomskundskab, dansk, hjemkundskab, musik
Periode: oktober-december (uge 44-51)
Antal lektioner: 6-12 (alt efter om man bager Lucia-brød)

 

TILMELDING

Historien om Sancta Lucia

På mange skoler afholdes der i forbindelse med den 13. december – Sancta Lucias helgendag - en Luciatradition. Fx et Lucia-optog med levende lys og sang.
Men hvad er egentlig traditions historie? Hvilke legender knytter sig til Lucia-traditionen? Det er det, dette lille projekt forsøger at komme omkring.
Projektet kommer omkring historien og legenderne om Lucia, samt hvad en helgenlegende, en helgen, en helgendato og en martyr er.

Projektet indeholder baggrundstekster, elevtekster og -materiale lavet med henblik på faglig læsning på mellemtrinnet. 
Endvidere er der en gengivelse af Luciasangen og en opskrift på Luciabrød eleverne kan bage.

Et NYT PROJEKT i Dragør-Tårnby.